Winkelwagen

Subtotaal
Naar bestellen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Wilting Hogedruk Techniek te Mussel

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wilting Hogedruk Techniek voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van hogedruktechniek.nl .  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Alle contractuele relaties tussen Wilting Hogedruk Techniek en haar klanten zijn exclusief onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant.

1.3. Van onderhavige algemene voorwaarden, kan slechts worden afgeweken mits bijzonder, voorafgaand en geschreven akkoord van Wilting Hogedruk Techniek.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wilting Hogedruk Techniek behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, maten, kleuren en gewichten in alle aanbiedingen, catalogi en folders, gelden, tenzij anders vermeld, slechts bij benadering en zijn voor Wilting Hogedruk Techniek niet bindend.

2.3. De door Wilting Hogedruk Techniek gegeven adviezen en verstrekte gegevens over de samenstelling van de geleverde of te leveren zaken ontheffen de afnemer nimmer van de plicht zelf de geschiktheid van de zaken voor het beoogde doel te onderzoeken.

2.4 Bij een samengestelde prijsopgave kan afnemer Wilting Hogedruk Techniek niet verplichten een gedeelte te leveren tegen een prijs, welke een overeenkomstig deel van het geheel vormt.

2.5 Aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en ontwerpen zijn en blijven eigendom van Wilting Hogedruk Techniek, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zonder toestemming van Wilting Hogedruk Techniek mogen deze niet worden gekopieerd, aan derden vertoond, dan wel doorgegeven, bekend gemaakt of gebruikt.

2.6. De offertes van Wilting Hogedruk Techniek zijn slechts bindend wanneer zij door haar wettelijke vertegenwoordigers werden ondertekend. Bestellingen of opdrachten opgenomen door agenten, tussenpersonen, vertegenwoordigers of om het even welke andere aangestelden of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Wilting Hogedruk Techniek.

2.7. De offertes zijn ondeelbaar en gelden, behoudens andersluidend beding, gedurende 30 kalenderdagen na verzenddatum, zonder mogelijke stilzwijgende verlenging. De prijs erop vermeld is steeds exclusief BTW, behoudens anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst.

2.8. Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van onderhavige verkoopsvoorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.

2.9 Door het plaatsen van de bestelling of opdracht geeft de klant zijn uitdrukkelijke toestemming om als referentie gebruikt te worden op onze website en/of in onze folders.

3. LEVERING, RISICO EN EIGENDOM

3.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon, in de opdracht-bevestiging of bij gebreke daarvan zoals bepaald in de offerte.

3.2. Leveringstermijnen zijn slechts benaderend zelfs wanneer zij bij overeenkomst zijn bedongen. Overschrijding van deze termijnen door Wilting Hogedruk Techniek kan voor de klant nooit recht geven op schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst noch een wettige reden vormen voor de niet-nakoming van zijn betalings- of andere verplichtingen.

3.3. Elke levering geschiedt op risico en kosten van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren, zelfs wanneer deze handelingen franco en door de eigen diensten worden verricht. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering.

3.4. De geleverde goederen blijven eigendom van Wilting Hogedruk Techniek tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten.

Wanneer over de goederen door de klant wordt beschikt, zal de klant op eerste verzoek van Wilting Hogedruk Techniek de daaruit voortvloeiende schuldvordering geheel of ten dele aan Wilting Hogedruk Techniek overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de klant geen gevolg aan dit verzoek, dan is de Wilting Hogedruk Techniek gerechtigd verdere leveringen op te schorten. De klant verbindt zich ertoe om Wilting Hogedruk Techniek onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

3.5. Geleverde goederen worden niet teruggenomen behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de Wilting Hogedruk Techiek.

3.6. Wanneer de bestelde goederen door de klant dienen te worden afgehaald en de klant nalaat dit te doen 15 kalenderdagen na vruchteloze ingebrekestelling per aangetekend schrijven behoudt Wilting Hogedruk Techniek zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant onverminderd het recht op schadevergoeding.

4. PRIJZEN / REPARATIETARIEVEN

4.1 De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en gelden, tenzij anders bepaald, af magazijn Wilting Hogedruk Techniek. Overige belastingen, invoerrechten, vrachtkosten, transportverzekering en door de afnemer verlangde extra verpakking (b.v. zeewaardig) worden doorberekend.

4.2 Prijzen zijn bindend voor de duur van de overeenkomst en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene prijsstijgingen ontstaan als gevolg van verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, valutakoersen, materiaalkosten, vrachttarieven enz. kunnen deze door Wilting Hogedruk Techniek worden doorberekend.

4.4 Indien en voor zover reparaties niet onder garantie vallen en tenzij anders schriftelijk overgekomen gelden de navolgende tarieven:

– beoordeling van de reparatie en prijsopgave: 10% van de bruto nieuwprijs van de goederen, met een minimum van € 75,00.

– indien de reparatieopdracht wordt verstrekt dan wel een vervangend artikel wordt besteld vervallen bovenstaande kosten.

– Indien de reparatie ten huize van de afnemer moet worden uitgevoerd, berekent Wilting Hogedruk Techniek buiten het normale reparatie-uurtarief eveneens de reisuren en de gereden kilometers.

– de kosten voor afvoeren en vernietigen van door de afnemer niet teruggenomen onderdelen, welke vervangen zijn, worden door Wilting Hogedruk Techniek doorberekend

4.6 De afnemer dient de voor reparatie bestemde goederen aan te leveren in ‘schone staat’ en vrij van gebruiksresten en aansluitstukken.

4.7 Reparaties worden door Wilting Hogedruk Techniek uitsluitend uitgevoerd na akkoord op van de klant op de opgegeven reparatiekosten. De betaling dient steeds voorafgaand aan de verzending te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.8 Zie artikel 13 voor alle raparatievoorwaarden

5. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt hetzij tot stand door het plaatsen van een “offline” bestelling ter plaatse, via telefoon of welkdanig ander middel.

De “online” overeenkomst tussen Wilting Hogedruk Techniek en de koper komt tot stand louter door toedoen van elektronische communicatiemiddelen of de website. De koper krijgt een overzicht van zijn bestelling, van zodra hij de bestelknop aanklikt op de overzichtspagina is de overeenkomst tussen Wilting Hogedruk Techniek en koper onherroepelijk tot stand gekomen.

Nadat de “online” overeenkomst definitief tot stand is gekomen wordt per e-mail ook een overzicht van de bestelling bezorgd, dit overzicht geldt als bestelbon. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze bestelbon goed te bewaren.

Hoewel Wilting Hogedruk Techniek zijn best doet om de website steeds up to date te houden kan zij niet 100% garanderen dat de op de website aangeboden goederen steeds voorradig zijn. Indien zou blijken dat een besteld product niet voorradig is zal de levertermijn verlengd worden met de termijn die Wilting Hogedruk Techniek nodig heeft om het product te bestellen.

Wilting Hogedruk Techniek heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien zou blijken dat de koper niet over financiële middelen beschikt om de overeenkomst na te leven of indien de koper niet aan de voorwaarden voldoet om klant te worden bij Wilting Hogedruk Techniek.

6. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wilting Hogedruk Techniek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Wilting Hogedruk Techniek.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,

bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in

nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze

beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van

hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wilting Hogedruk Techniek er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten,

  • Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk,of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

7. KLACHTEN , GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straf van verval van verhaal, onverwijld en uiterlijk 24 u na de levering per gemotiveerd aangetekend schrijven aan Wilting Hogedruk Techniek worden gemeld. Het gebruik of de voortverkoop, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de goederen door de klant.

7.2. De goederen van Wilting Hogedruk Techniek worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.

7.3. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het goed in ernstige mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.

7.4. De waarborg van Wilting Hogedruk Techniek kan niet worden ingeroepen :

– in geval van verkeerd gebruik van het goed ;

– in geval schade veroorzaakt wordt door overmacht ;

– in geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte goed ;

– in geval opzettelijk schade aan het goed wordt veroorzaakt door de klant of zijn aangestelden ;

– in geval de klant de goederen bij een derde aangeboden heeft ter herstelling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilting Hogedruk Techniek .

7.5. Op straf van verval van verhaal dient de klant gemotiveerd per aangetekend schrijven melding te doen aan Wilting Hogedruk Techniek van verborgen gebreken binnen 15 kalenderdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en zonder dat deze melding na het verstrijken van de waarborgtermijn mag plaatsvinden.

7.6. De waarborg Wilting Hogedruk Techniek beperkt zich uitsluitend tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade (zoals de gederfde winst van de klant of derden, welk danige andere economische schade of de schade die door de goederen zou zijn veroorzaakt met inbegrip van gevolgschade en/of lichamelijke schade aan de klant of derden veroorzaakt door het product), de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar Wilting Hogedruk Techniek en nadien terugbezorgen

bij de klant en zonder dat de klant of derden, uit welke hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken

op enige schadevergoeding. Indien reparatie niet mogelijk is, beperkt de waarborg zich tot terugbetaling van de betaalde prijs.

8.BETALING

8.1. Bij online bestellingen

8.1.1. De betaling dient steeds voorafgaand aan de verzending te geschieden. Bij gebreke aan betaling worden de goederen niet verzonden. Het niet betalen heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst niet gesloten wordt. Elke geplaatste bestelling heeft tot gevolg dat er een koop-verkoop gesloten wordt en houdt betaalverplichting in.

8.2 Bij offline bestellingen

8.2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na levering/afgifte.

8.2.2. Betaling dient te geschieden ten kantore van Wilting Hogedruk Techniek of op een door deze aan te wijzen rekening, zonder enige aftrek of schuldvergelijking.

8.2.3. Bij overschrijding van de onder 8.2.1. voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn kan Wilting Hogedruk Techniek een vertragingsrente in rekening brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand.

8.2.4. Alle kosten vallende op inning van enig door afnemer volgens deze voorwaarden aan Wilting Hogedruk Techniek verschuldigd bedrag zijn voor rekening van afnemer.

8.2.5. Indien afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan wel als Wilting Hogedruk Techniek op grond van verkregen informatie het vermoeden heeft dat afnemer zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen kan Wilting Hogedruk Techniek de levering opschorten, dan wel vooruitbetaling verlangen of onder rembours leveren. In dit geval zullen de rembourskosten doorberekend worden.

8.2.7. In geen geval kan de klant een klacht als voorwendsel inroepen om zijn betaling op te schorten.

8.2.8. De niet vervallen bedragen zijn direct geheel opeisbaar indien:

– de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard

– op de afnemer de WSNP van toepassing wordt verklaard

– beslag op vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd

– het bedrijf van afnemer in liquidatie treedt, wordt ontbonden, dan wel door derden wordt overgenomen

– de afnemer surséance van betaling aanvraagt

– de afnemer (indien deze een natuurlijk persoon is) onder curatele wordt gesteld, tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld of overlijdt.

9. LEVERINGSTERMIJN EN VERZENDING

9.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon, in de opdracht-bevestiging of bij gebreke daarvan zoals bepaald in de offerte.

9.2. Leveringstermijnen zijn slechts benaderend zelfs wanneer zij bij overeenkomst zijn bedongen. Overschrijding van deze termijnen door Wilting Hogedruk Techniek kan voor de klant nooit recht geven op schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst noch een wettige reden vormen voor de niet-nakoming van zijn betalings- of andere verplichtingen.

9.3. Elke levering geschiedt op risico en kosten van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren, zelfs wanneer deze handelingen Franco en door de eigen diensten worden verricht. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering.

9.4. De geleverde goederen blijven eigendom van Wilting Hogedruk Techniek tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten.

Wanneer over de goederen door de klant wordt beschikt, zal de klant op eerste verzoek van Wilting Hogedruk Techniek de daaruit voortvloeiende schuldvordering geheel of ten dele aan Wilting Hogedruk Techniek overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de klant geen gevolg aan dit verzoek, dan is Wilting Hogedruk Techniek gerechtigd verdere leveringen op te schorten. De klant verbindt zich ertoe om Wilting Hogedruk Techniek onmiddellijk via aangetekend

schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

9.5. Geleverde goederen worden niet teruggenomen behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Wilting Hogedruk Techniek

9.6. Wanneer de bestelde goederen door de klant dienen te worden afgehaald en de klant nalaat dit te doen 15 kalenderdagen na vruchteloze ingebrekestelling per aangetekend schrijven behoudt Wilting Hogedruk Techniek zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant onverminderd het recht op schadevergoeding.

10. OVERDRACHT RISICO

De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.

Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant,

zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.

Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord, worden verkochte goederen niet teruggenomen, noch verwisseld. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aanvraag en het verkrijgen van vergunningen voor vergunningsplichtige goederen.

11. ONTBINDING

11.1. In alle gevallen waarbij de overeenkomst onrechtmatig door de klant wordt beëindigd of ten zijnen laste wordt ontbonden, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Wilting Hogedruk Techniek een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de prijs, onverminderd het recht van Wilting Hogedruk Techniek om hogere schade te bewijzen. In geval de verkoop een goed betreft dat op maat van de klant werd gemaakt, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 90 % van de prijs.

12. OVERMACHT

12.1. Indien Wilting Hogedruk Techniek geheel of gedeeltelijk niet kan overgaan tot levering ten gevolge van overmacht of door handeling of nalaten van een derde heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

12.2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan : oorlogsgevaar of oorlog, staking, lock-out, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, brand en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van Wilting Hogedruk Techniek die de gewone gang van haar activiteiten belemmert.

12.3. Indien Wilting Hogedruk Techniek bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. In voormeld geval heeft Wilting Hogedruk Techniek het recht om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, de prijzen

en/of de leveringstermijnen te herzien en zelfs de overeenkomst te beëindigen zonder dat er haar enige schadevergoeding ten laste kan worden gelegd.

13: REPARATIEVOORWAARDEN

13.1: Ontvangst van de te repareren goederen

13.1.1. Alleen die goederen worden geaccepteerd, die door de afnemer gereinigd zijn en mediumvrij en Franco worden aangeboden.

13.1.2. Alle niet fabrieksmatig aangebrachte aansluitstukken (zoals koppelingen, verloopstukken, leiding delen enz.) dienen verwijderd te zijn. Indien deze niet gedemonteerd kunnen worden, wordt door Wilting Hogedruk Techniek geen garantie op de reparatie verleend.

13.1.3. Wilting Hogedruk Techniek behoudt zich het recht voor reparatie van incompleet aangeleverde goederen te weigeren. Tevens geldt voor incompleet aangeleverde goederen het vermelde onder 13.1.2.

13.1.4. Bij het verzoek tot reparatie van Wilting Hogedruk Techniek producten dienen de volgende gegevens schriftelijk te worden overgelegd:

– typenummer van het product

– serienummer van het product

– reden voor reparatie

– de te verpompen vloeistof

– bij garantieclaims: het nummer en de datum van de leveringsfactuur.

13.2: Rapportage reparatiewerkzaamheden

13.2.1. Nadat de goederen zijn geïnspecteerd wordt een reparatierapport opgesteld en aan de afnemer toegezonden. Dit rapport vermeldt:

– de te vervangen onderdelen

– de uit te voeren werkzaamheden

– een indicatie van de reparatietijd

– de reparatieprijs.

Indien de reparatie 60% of meer van de nieuwwaarde van het product bedraagt wordt een aanbieding gedaan voor een nieuw exemplaar.

13.2.2. De afnemer dient binnen 14 dagen schriftelijk te laten weten of hij wel of niet akkoord gaat met het reparatierapport. Dit kan door retournering van het ondertekende duplicaat-rapport. Indien afnemer niet akkoord gaat met het reparatierapport kunnen gedemonteerde goederen onder rembours worden geretourneerd aan afnemer. Dit geschiedt tegen berekening van de vrachtkosten en inspectiekosten.

13.2.3. De inspectiekosten bedragen 10% van de bruto nieuwprijs van de goederen, met een minimum van € 75,00, tenzij anders is overeengekomen. Deze inspectiekosten worden niet aan de afnemer berekend indien:

– de reparatie wordt uitgevoerd binnen de garantieclausules

– de afnemer een schriftelijke reparatieopdracht verstrekt

– een vervangend exemplaar gekocht wordt omdat reparatie onrendabel is

– het ombouwopdrachten betreft.

13.3. Afgifte gerepareerde goederen

13.3.1 Een niet binnen de afgesproken termijn uitgevoerde reparatie kan voor afnemer geen reden zijn de gerepareerde goederen te weigeren.

13.3.2 Voor gerepareerde goederen, met uitzondering van elektromotoren, verleent Wilting Hogedruk Techniek 1 maand garantie, tenzij anders is overeengekomen, te rekenen vanaf het moment van afgifte.

13.4. Betaling van de reparatie

13.4.1. Indien de reparatie ten huize van de afnemer moet worden uitgevoerd, berekent Wilting Hogedruk Techniek buiten het normale reparatie-uurtarief eveneens de reisuren en de gereden kilometers. De kosten voor afvoeren en vernietigen van de door opdrachtgever niet teruggenomen goederen en/of vervangen onderdelen worden door Wilting Hogedruk Techniek doorberekend.

14. RETOURZENDINGEN

14.1 Zonder voorafgaand overleg met en toestemming van Wilting Hogedruk Techniek worden retourzendingen niet geaccepteerd.

14.2 Speciaal voor afnemer bestelde dan wel vervaardigde goederen kunnen nimmer geretourneerd worden.

14.3 Bij creditering van geretourneerde goederen brengt Wilting Hogedruk Techniek, tenzij anders overeengekomen, 20% van de factuurwaarde in mindering wegens administratie- en magazijnkosten.

14.4 Retour zenden van goederen dient, tenzij anders overeengekomen, Franco te geschieden.

14.5 Emballage kan alleen geretourneerd worden indien dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.

14.6 Een verzoek om retourzending van goederen wordt door Wilting Hogedruk Techniek alleen in behandeling genomen als dit binnen 8 dagen na levering plaatsvindt.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle logo’s, foto’s, teksten, tekeningen, etc. die op onze website zijn terug te vinden zijn beschermd door het auteursrecht. Dit betekent dat niets van deze website mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Wilting Hogedruk Techniek.

16. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIE POLICY

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met

de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Wilting Hogedruk Techniek zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen. Onze Cookie Policy kan eveneens geraadpleegd worden via de website.

17. KLACHTEN

Indien er klachten zijn heeft de koper de plicht deze klacht zo snel mogelijk over te maken aan Wilting Hogedruk Techniek.

De enige manier waarop een klacht kan worden geformuleerd is via info@hogedruktechniek.nl

Klachten moeten helder en duidelijk worden geformuleerd, zodat wij er alles aan kunnen doen de klachten zo snel mogelijk te verhelpen. We beantwoorden klachten altijd binnen de 5 werkdagen.

18 GESCHILLEN

18.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is, met uitsluiting van internationale verdragen, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen afnemer en Wilting Hogedruk Techniek mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, of de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Groningen, dan wel door de bevoegde kantonrechter.